Lesber sex og samliv

lesber sex og samliv

Pas­cal sten­ger dø­re­ne,  og vi blir enige om å fort­set­te in­ter­vju­et hjem­me hos Pet­ter. Han for­be­re­der meg på at han ikke er alene. Nett­da­ting på Gay­sir har gitt re­sul­ta­ter, og på ringe­klok­ken står to navn. En høyt-ut­dan­net sør-ame­ri­ka­ner med milde øyne og varmt smil tar i mot oss i lei­lig­he­ten. Han gir straks fra seg stuen og tar an­svar for be­vert­nin­gen: Kjæ­res­ten hans uke­pend­ler til Lon­don, så det blir mange turer dit for å møte man­nen som han for­tel­ler at han har en åpen sek­su­ell re­la­sjon til.

Siden han flyt­tet til Oslo etter å ha av­slut­tet stu­die­ne i in­for­ma­tikk i har han valgt å en­ga­sje­re seg både i Åpen Kirke­grup­pe og Lands­for­enin­gen for Les­bis­ke og Ho­mo­fi­le LLH. Begge ste­der har han vært nest­le­der. I Åpen Kirke­grup­pe var det ingen ved­tatt kris­ten sam­livs­etikk på den tiden, for­tel­ler han. De skul­le fri­gjø­re seg fra noe, og da var det vans­ke­lig å komme et sted der dette skul­le være be­stemt. De måtte få utøve troen og finne sine veier selv, sier han.

Fo­ku­set den gang var et ro­man­tisk ideal som be­stod i at en skul­le finne hver­and­re, satse på hver­and­re og ha gode me­ka­nis­mer for et sam­liv, mener Pet­ter. Det var ulike teo­lo­gis­ke frak­sjo­ner i fel­les­ska­pet, alt fra folk som ville leve i sø­li­bat som det ikke var mange av til de «kjempe­ra­di­ka­le», po­li­tisk-en­ga­sjer­te ho­mo­fi­le.

For Pet­ter var det ikke vans­ke­lig å sam­ti­dig være del av LLH. Han viser til at det var trøb­le­te å være ho­mo­fil og les­bisk på den tiden, og at folk treng­te støt­te. Der jeg var kom­met da, var hel­ler ikke jeg opp­tatt av hva folk gjor­de. Vi job­bet mye med at med­lem­me­ne skul­le velge hva de ville.

Ville de bruke sek­su­ali­te­ten til noe til­fel­dig, eller bygge en kjær­lig­hets­re­la­sjon, var det deres valg, for­kla­rer han. I Åpen Kirke­grup­pe  og for­hol­det til for­eld­re­ne fikk han næ­ring til troen. I dag er det uak­tu­elt for ham å være med i Åpen Kirke­grup­pe. Han ser at or­ga­ni­sa­sjo­nen har skrum­pet inn og at ar­bei­det han og flere stod i ikke er blitt ført vi­de­re.

Troen har han i hjer­tet. Det var en al­vor­lig ting for meg, og jeg har ikke fun­net plas­sen min i en kirke. Mens den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen viser til at halv­par­ten av pa­re­ne har sex med andre enn part­ne­ren sin med part­ne­rens viten, an­slår Pet­ter at det er mind­re enn halv­par­ten som gjør det samme i Norge.

Det er et tema, men va­rie­rer fra par til par. Les­bis­ke for­hold vet jeg ikke så mye om, sier han. Pet­ter for­kla­rer at det er stør­re bred­de i bru­ken av sek­su­ali­te­ten blant ho­mo­fi­le enn man fin­ner i he­te­ro­fi­le for­hold.

De har sine av­ta­ler, og idea­let er åpen­het for at for­hol­det skal klare det, sier han. I «Mas­ter Be­droom, Extra Clo­set» skri­ver han at ho­moak­ti­vis­ter har vært lure og be­visst frem­he­vet lik­he­te­ne, ikke for­skjel­le­ne, mel­lom ho­mo­fil og he­te­ro­fil kjær­lig­het på vei mot å oppnå like­stil­ling av ek­te­skap.

Jour­na­lis­ten, som selv er ho­mo­fil og inn­til nylig har levd i et åpent sek­su­elt for­hold, peker på at his­to­rie­ne om hvor­dan ho­mo­fi­le menn for­hol­der seg til hver­and­re ofte blir ute­latt når ho­mo­filt ek­te­skap om­ta­les. Det er in­gen­ting å skam­me seg over. Det er opp­lagt at ho­mo­fi­le menn har sex på en annen måte enn he­te­ro­fi­le menn, fordi de har sex med noen av samme kjønn.

Hvis måten de har sex på også skil­ler seg ut ved at sexen ikke er eks­klu­sivt for én, er det noe å skam­me seg over, spør han i e-pos­ten til Dagen. Det er ikke uvan­lig. Folk ser på sek­su­ali­te­ten som en slags egen­skap som kan bru­kes til for­skjel­li­ge ting.

De fin­ner at de kan ha glede av den uten at det må være en kjær­lig­hets­sam­men­heng. At for­plik­tel­se i et ho­mo­filt for­hold ikke nød­ven­dig­vis in­ne­bæ­rer «å for­sa­ke andre» tror Pet­ter er van­lig tanke­gods også i ram­men av norsk ho­mo­filt sam­liv.

Det som er uvan­lig er at de kan sitte ved siden av hver­and­re og snak­ke om det. Å ha et side­sprang er ikke så fa­talt.

Det betyr ikke at kjær­lig­he­ten er over, for­tel­ler han. Kan tro­fast­het være ikke-mono­gamt? Hvis paret har en av­ta­le om sek­su­ell åpen­het så er det «tro­fast­het god nok» for det ak­tu­el­le paret, mener Pet­ter.

Et annet par, som lover sek­su­ell tro­skap, må holde det. Jeg mener det ikke er så far­lig, sier Pet­ter. Han peker på at tro­fast­het er så mye mer, som å ta vare på den andre i syk­dom, å dele pen­ger or­dent­lig og ta sin del av ar­beids­opp­ga­ve­ne. Et ame­ri­kansk ho­mo­filt par, Blake Spears og Lanz Lowen , som selv har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se om ho­mo­fi­le menn i ikke-mono­ga­me for­hold Beyond Mono­ga­my: Fa­mi­lie og ven­ner for­ven­ter at vi er mono­ga­me, og vi for­tel­ler dem ikke at vi ikke er det.

Det er som en hem­me­lig­het I vårt miljø og sam­funn føles det som noe stort som ikke blir om­talt, stu­dert eller for­stått. Pet­ter peker på at det kan være en be­last­ning å gjøre noe som de fles­te mener er etisk for­kas­te­lig, slik Blake Spears og Lanz Lowen be­skri­ver det.

Det er vans­ke­lig å inn­røm­me at en gjør an­ner­le­des valg fordi en da blir god­kjent på feil pre­mis­ser. Hvor mange par som har det slik, vet han ikke. I Åpen Kirke­grup­pe an­slår han at de fles­te som er blitt par lever mono­gamt. Gard Realf Sand­a­ker-Ni­el­sen  for­tel­ler i alle fall at han gjør det. Den preste­ut­dan­ne­de kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen set­ter av god tid til å møte meg tirs­dag mor­gen klok­ken 7.

Da har han al­le­re­de ruk­ket å være i NRK for å fron­te sitt syn på ho­mo­lo­ve­ne i Ugan­da. Det gjør han i kraft av sin rolle i Ar­bei­der­par­ti­ets ho­mo­nett­verk.

Gard er en ung mann med et åpent og in­tenst blikk og en lat­ter som jevn­lig bry­ter gjen­nom og ska­per luft mel­lom re­son­ne­men­te­ne hans. Den tid­li­ge­re le­de­ren for Åpen Kirke­grup­pe be­skri­ver seg selv som «kirke­ak­ti­vist», og for­tel­ler at det er guds­tro­en og Jesus som har ført til at det har blitt slik.

I , midt i prak­ti­kum på teo­logi­stu­di­et på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet kom han ut av ska­pet. Også han be­gyn­te med et stand­punkt som byg­get på at Bi­be­len er en­ty­dig, og at ho­mo­filt sam­liv lig­ger uten­for rekke­vid­de om en skul­le leve som kris­ten.

Det var en for­tolk­ning av noen bi­bel­vers og en teo­lo­gisk kul­tur som sa at dette ikke var mulig. Jeg syn­tes det var mer­ke­lig men trod­de det, sier han. Men så «møtte teo­lo­gi­en livet» , noe som for Gards del førte til store for­and­rin­ger. Den les­bis­ke pres­ten Siri Sunde for­ret­tet høy­ti­de­lig­he­ten med guds­tje­nes­te og for­bønns­hand­ling i kirke­rom­met.

Det var for så vidt ikke førs­te gang det hadde skjedd. Denne gan­gen var det imid­ler­tid for­hånds­meldt. Oslo-bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me for­søk­te å stan­se den vars­le­de hand­lin­gen, men lyk­tes ikke.

Vi ville gjøre dette i kir­ken som alle andre, sier ho­moak­ti­vis­ten som har gitt tid og kref­ter til Åpen Kirke­grup­pe fra til i til­legg til en kort pe­rio­de i fjor. Hel­ler ikke han kan peke på en sam­livs­etikk i Åpen Kirke­grup­pe. Gard mener at det som er bra for he­te­ro­fi­le også er bra for ho­mo­fi­le, nem­lig et fast for­plik­ten­de for­hold.

Han vet ikke om den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen er dek­ken­de for nors­ke for­hold. Ste­ven Thras­hers an­ta­gel­se om mono­ga­mi  som en av for­skjel­le­ne mel­lom he­te­ro­fil og ho­mo­filt sam­liv er han ikke enig i. Hvert en­kelt par må finne ut av det. Jeg kjø­per i alle fall ikke at fordi noen lever sånn så gjør alle det. Jeg tror ikke en har en annen måte å leve på fordi en er ho­mo­fil.

Jeg har det ikke sånn, sier Gard. Dagen inviterer til saklig debatt, hvor du kan komme med innspill, argumenter og synspunkter. Ikke skriv annet enn du kan si til en person ansikt til ansikt.

Debatten vår er ikke forhåndsmoderert, men gjennomgås jevnlig. Om du ser innlegg som du mener går over streken, send oss en forklarende e-post. Vi tillater ikke bannskap, personangrep og hets på Dagen. Les våre debattregler her. Det finnes ikke eksakte tall for hvor stor andel av befolkningen som identifiserer seg som homofile, men en SSB-undersøkelse fra «Den vanskelige identiteten» kom fram til at 1,2 prosent av befolkningen i alder 16 og over identifiserer seg som homofil, lesbisk eller bifil.

Godkjent veileder i allmennmedisin og i gang med 4. Leder av Homofile og lesbiske legers forening i og fra www. Medlem KUP fra Janecke Thesen  er vestlending født i Montreal, Canada. Feminist, 3 barn og 6 barnebarn. Hennes hovedprosjekt er det gode liv, med en rekke delprosjekter.

Hun er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Haakon Aars er spes. Jobbet spesielt med gruppen menn som har sex med menn, inkl spørreskjemaundersøkelsen «Prosjekt Saunaer» Har vært produsent og programleder for et helseopplysningsprogram på lokal-TV, samt programleder i program om samliv og helse på NRK-TV.

Radioprogram om sex og samliv; for tiden på NRK P1. Tilknyttet nettstedet Lommelegen som sexolog. Medforfatter av 3 lærebøker, bl a lærebok i samfunnsmedisin og «Generell Sykepleie»» Universitetsforlaget Forskningsprosjekt om MS og seksualitet.

Har vært styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. I flere år arbeidet som overlege ved Klinikk for psykisk helse; Akuttpsykiatrisk avd. Arbeider nå ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Spesialist i klinisk sexologi NACS.

...

Eskorte volda sexklubb i oslo

Lesber sex og samliv

Han gir straks fra seg stuen og tar an­svar for be­vert­nin­gen: Kjæ­res­ten hans uke­pend­ler til Lon­don, så det blir mange turer dit for å møte man­nen som han for­tel­ler at han har en åpen sek­su­ell re­la­sjon til.

Siden han flyt­tet til Oslo etter å ha av­slut­tet stu­die­ne i in­for­ma­tikk i har han valgt å en­ga­sje­re seg både i Åpen Kirke­grup­pe og Lands­for­enin­gen for Les­bis­ke og Ho­mo­fi­le LLH. Begge ste­der har han vært nest­le­der.

I Åpen Kirke­grup­pe var det ingen ved­tatt kris­ten sam­livs­etikk på den tiden, for­tel­ler han. De skul­le fri­gjø­re seg fra noe, og da var det vans­ke­lig å komme et sted der dette skul­le være be­stemt. De måtte få utøve troen og finne sine veier selv, sier han. Fo­ku­set den gang var et ro­man­tisk ideal som be­stod i at en skul­le finne hver­and­re, satse på hver­and­re og ha gode me­ka­nis­mer for et sam­liv, mener Pet­ter.

Det var ulike teo­lo­gis­ke frak­sjo­ner i fel­les­ska­pet, alt fra folk som ville leve i sø­li­bat som det ikke var mange av til de «kjempe­ra­di­ka­le», po­li­tisk-en­ga­sjer­te ho­mo­fi­le. For Pet­ter var det ikke vans­ke­lig å sam­ti­dig være del av LLH. Han viser til at det var trøb­le­te å være ho­mo­fil og les­bisk på den tiden, og at folk treng­te støt­te.

Der jeg var kom­met da, var hel­ler ikke jeg opp­tatt av hva folk gjor­de. Vi job­bet mye med at med­lem­me­ne skul­le velge hva de ville. Ville de bruke sek­su­ali­te­ten til noe til­fel­dig, eller bygge en kjær­lig­hets­re­la­sjon, var det deres valg, for­kla­rer han.

I Åpen Kirke­grup­pe  og for­hol­det til for­eld­re­ne fikk han næ­ring til troen. I dag er det uak­tu­elt for ham å være med i Åpen Kirke­grup­pe. Han ser at or­ga­ni­sa­sjo­nen har skrum­pet inn og at ar­bei­det han og flere stod i ikke er blitt ført vi­de­re. Troen har han i hjer­tet. Det var en al­vor­lig ting for meg, og jeg har ikke fun­net plas­sen min i en kirke. Mens den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen viser til at halv­par­ten av pa­re­ne har sex med andre enn part­ne­ren sin med part­ne­rens viten, an­slår Pet­ter at det er mind­re enn halv­par­ten som gjør det samme i Norge.

Det er et tema, men va­rie­rer fra par til par. Les­bis­ke for­hold vet jeg ikke så mye om, sier han. Pet­ter for­kla­rer at det er stør­re bred­de i bru­ken av sek­su­ali­te­ten blant ho­mo­fi­le enn man fin­ner i he­te­ro­fi­le for­hold.

De har sine av­ta­ler, og idea­let er åpen­het for at for­hol­det skal klare det, sier han. I «Mas­ter Be­droom, Extra Clo­set» skri­ver han at ho­moak­ti­vis­ter har vært lure og be­visst frem­he­vet lik­he­te­ne, ikke for­skjel­le­ne, mel­lom ho­mo­fil og he­te­ro­fil kjær­lig­het på vei mot å oppnå like­stil­ling av ek­te­skap.

Jour­na­lis­ten, som selv er ho­mo­fil og inn­til nylig har levd i et åpent sek­su­elt for­hold, peker på at his­to­rie­ne om hvor­dan ho­mo­fi­le menn for­hol­der seg til hver­and­re ofte blir ute­latt når ho­mo­filt ek­te­skap om­ta­les. Det er in­gen­ting å skam­me seg over. Det er opp­lagt at ho­mo­fi­le menn har sex på en annen måte enn he­te­ro­fi­le menn, fordi de har sex med noen av samme kjønn.

Hvis måten de har sex på også skil­ler seg ut ved at sexen ikke er eks­klu­sivt for én, er det noe å skam­me seg over, spør han i e-pos­ten til Dagen. Det er ikke uvan­lig. Folk ser på sek­su­ali­te­ten som en slags egen­skap som kan bru­kes til for­skjel­li­ge ting. De fin­ner at de kan ha glede av den uten at det må være en kjær­lig­hets­sam­men­heng.

At for­plik­tel­se i et ho­mo­filt for­hold ikke nød­ven­dig­vis in­ne­bæ­rer «å for­sa­ke andre» tror Pet­ter er van­lig tanke­gods også i ram­men av norsk ho­mo­filt sam­liv. Det som er uvan­lig er at de kan sitte ved siden av hver­and­re og snak­ke om det. Å ha et side­sprang er ikke så fa­talt. Det betyr ikke at kjær­lig­he­ten er over, for­tel­ler han. Kan tro­fast­het være ikke-mono­gamt? Hvis paret har en av­ta­le om sek­su­ell åpen­het så er det «tro­fast­het god nok» for det ak­tu­el­le paret, mener Pet­ter.

Et annet par, som lover sek­su­ell tro­skap, må holde det. Jeg mener det ikke er så far­lig, sier Pet­ter. Han peker på at tro­fast­het er så mye mer, som å ta vare på den andre i syk­dom, å dele pen­ger or­dent­lig og ta sin del av ar­beids­opp­ga­ve­ne. Et ame­ri­kansk ho­mo­filt par, Blake Spears og Lanz Lowen , som selv har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se om ho­mo­fi­le menn i ikke-mono­ga­me for­hold Beyond Mono­ga­my: Fa­mi­lie og ven­ner for­ven­ter at vi er mono­ga­me, og vi for­tel­ler dem ikke at vi ikke er det.

Det er som en hem­me­lig­het I vårt miljø og sam­funn føles det som noe stort som ikke blir om­talt, stu­dert eller for­stått. Pet­ter peker på at det kan være en be­last­ning å gjøre noe som de fles­te mener er etisk for­kas­te­lig, slik Blake Spears og Lanz Lowen be­skri­ver det. Det er vans­ke­lig å inn­røm­me at en gjør an­ner­le­des valg fordi en da blir god­kjent på feil pre­mis­ser.

Hvor mange par som har det slik, vet han ikke. I Åpen Kirke­grup­pe an­slår han at de fles­te som er blitt par lever mono­gamt. Gard Realf Sand­a­ker-Ni­el­sen  for­tel­ler i alle fall at han gjør det. Den preste­ut­dan­ne­de kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen set­ter av god tid til å møte meg tirs­dag mor­gen klok­ken 7. Da har han al­le­re­de ruk­ket å være i NRK for å fron­te sitt syn på ho­mo­lo­ve­ne i Ugan­da.

Det gjør han i kraft av sin rolle i Ar­bei­der­par­ti­ets ho­mo­nett­verk. Gard er en ung mann med et åpent og in­tenst blikk og en lat­ter som jevn­lig bry­ter gjen­nom og ska­per luft mel­lom re­son­ne­men­te­ne hans. Den tid­li­ge­re le­de­ren for Åpen Kirke­grup­pe be­skri­ver seg selv som «kirke­ak­ti­vist», og for­tel­ler at det er guds­tro­en og Jesus som har ført til at det har blitt slik.

I , midt i prak­ti­kum på teo­logi­stu­di­et på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet kom han ut av ska­pet. Også han be­gyn­te med et stand­punkt som byg­get på at Bi­be­len er en­ty­dig, og at ho­mo­filt sam­liv lig­ger uten­for rekke­vid­de om en skul­le leve som kris­ten. Det var en for­tolk­ning av noen bi­bel­vers og en teo­lo­gisk kul­tur som sa at dette ikke var mulig. Jeg syn­tes det var mer­ke­lig men trod­de det, sier han. Men så «møtte teo­lo­gi­en livet» , noe som for Gards del førte til store for­and­rin­ger.

Den les­bis­ke pres­ten Siri Sunde for­ret­tet høy­ti­de­lig­he­ten med guds­tje­nes­te og for­bønns­hand­ling i kirke­rom­met. Det var for så vidt ikke førs­te gang det hadde skjedd. Denne gan­gen var det imid­ler­tid for­hånds­meldt. Oslo-bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me for­søk­te å stan­se den vars­le­de hand­lin­gen, men lyk­tes ikke.

Vi ville gjøre dette i kir­ken som alle andre, sier ho­moak­ti­vis­ten som har gitt tid og kref­ter til Åpen Kirke­grup­pe fra til i til­legg til en kort pe­rio­de i fjor. Hel­ler ikke han kan peke på en sam­livs­etikk i Åpen Kirke­grup­pe. Gard mener at det som er bra for he­te­ro­fi­le også er bra for ho­mo­fi­le, nem­lig et fast for­plik­ten­de for­hold.

Han vet ikke om den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen er dek­ken­de for nors­ke for­hold. Ste­ven Thras­hers an­ta­gel­se om mono­ga­mi  som en av for­skjel­le­ne mel­lom he­te­ro­fil og ho­mo­filt sam­liv er han ikke enig i.

Hvert en­kelt par må finne ut av det. Jeg kjø­per i alle fall ikke at fordi noen lever sånn så gjør alle det. Jeg tror ikke en har en annen måte å leve på fordi en er ho­mo­fil. Jeg har det ikke sånn, sier Gard.

Dagen inviterer til saklig debatt, hvor du kan komme med innspill, argumenter og synspunkter. Ikke skriv annet enn du kan si til en person ansikt til ansikt. Debatten vår er ikke forhåndsmoderert, men gjennomgås jevnlig. Om du ser innlegg som du mener går over streken, send oss en forklarende e-post.

Vi tillater ikke bannskap, personangrep og hets på Dagen. Les våre debattregler her. Det finnes ikke eksakte tall for hvor stor andel av befolkningen som identifiserer seg som homofile, men en SSB-undersøkelse fra «Den vanskelige identiteten» kom fram til at 1,2 prosent av befolkningen i alder 16 og over identifiserer seg som homofil, lesbisk eller bifil. En undersøkelse i USA blant mannlige homofile par, The Gay Couples Study, viser at rundt halvparten av parene hadde seksuelle relasjoner utenfor forholdet, og var åpne om det med sin partner.

Undersøkelsen er den største og mest langvarige av sitt slag. Heterofile par som lever i åpne seksuelle forhold, omtales gjerne som «swingere». To evangelister har lagt ned sine teletorgtjenester etter VGs avslørende journalistikk. Jobbet spesielt med gruppen menn som har sex med menn, inkl spørreskjemaundersøkelsen «Prosjekt Saunaer» Har vært produsent og programleder for et helseopplysningsprogram på lokal-TV, samt programleder i program om samliv og helse på NRK-TV.

Radioprogram om sex og samliv; for tiden på NRK P1. Tilknyttet nettstedet Lommelegen som sexolog. Medforfatter av 3 lærebøker, bl a lærebok i samfunnsmedisin og «Generell Sykepleie»» Universitetsforlaget Forskningsprosjekt om MS og seksualitet. Har vært styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. I flere år arbeidet som overlege ved Klinikk for psykisk helse; Akuttpsykiatrisk avd. Arbeider nå ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Spesialist i klinisk sexologi NACS.

Nils Petter Sørung er fra Trondheim men bosatt i Oslo. D i ved Semmelweis University i Budapest, Ungarn. Han har siden vært ansatt som lege ved Sex og Samfunn i Oslo,  Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Han skal tilknyttes nettstedet Lommelegen, med fokus på venerologi.

Nanna Cecilie Klingenberg , er assosiert medlem av gruppen. Hun er utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning NACS , og er spesielt opptatt av kommunikasjon, inkludering og møtet mellom mennesker. Nanna har bakgrunn fra psykisk helsearbeid, barnevern, samt rusfeltet, og som spaltist og foredragsholder. Hun er tiltaksleder for Rosa Kompetanse helse og sosial som drives av FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

ESCORTS IN OSLO NORWAY DOUBLE NURU MASSAGE

Det er in­gen­ting å skam­me seg over. Det er opp­lagt at ho­mo­fi­le menn har sex på en annen måte enn he­te­ro­fi­le menn, fordi de har sex med noen av samme kjønn.

Hvis måten de har sex på også skil­ler seg ut ved at sexen ikke er eks­klu­sivt for én, er det noe å skam­me seg over, spør han i e-pos­ten til Dagen. Det er ikke uvan­lig. Folk ser på sek­su­ali­te­ten som en slags egen­skap som kan bru­kes til for­skjel­li­ge ting.

De fin­ner at de kan ha glede av den uten at det må være en kjær­lig­hets­sam­men­heng. At for­plik­tel­se i et ho­mo­filt for­hold ikke nød­ven­dig­vis in­ne­bæ­rer «å for­sa­ke andre» tror Pet­ter er van­lig tanke­gods også i ram­men av norsk ho­mo­filt sam­liv.

Det som er uvan­lig er at de kan sitte ved siden av hver­and­re og snak­ke om det. Å ha et side­sprang er ikke så fa­talt. Det betyr ikke at kjær­lig­he­ten er over, for­tel­ler han. Kan tro­fast­het være ikke-mono­gamt? Hvis paret har en av­ta­le om sek­su­ell åpen­het så er det «tro­fast­het god nok» for det ak­tu­el­le paret, mener Pet­ter.

Et annet par, som lover sek­su­ell tro­skap, må holde det. Jeg mener det ikke er så far­lig, sier Pet­ter. Han peker på at tro­fast­het er så mye mer, som å ta vare på den andre i syk­dom, å dele pen­ger or­dent­lig og ta sin del av ar­beids­opp­ga­ve­ne.

Et ame­ri­kansk ho­mo­filt par, Blake Spears og Lanz Lowen , som selv har gjen­nom­ført en un­der­sø­kel­se om ho­mo­fi­le menn i ikke-mono­ga­me for­hold Beyond Mono­ga­my: Fa­mi­lie og ven­ner for­ven­ter at vi er mono­ga­me, og vi for­tel­ler dem ikke at vi ikke er det.

Det er som en hem­me­lig­het I vårt miljø og sam­funn føles det som noe stort som ikke blir om­talt, stu­dert eller for­stått. Pet­ter peker på at det kan være en be­last­ning å gjøre noe som de fles­te mener er etisk for­kas­te­lig, slik Blake Spears og Lanz Lowen be­skri­ver det.

Det er vans­ke­lig å inn­røm­me at en gjør an­ner­le­des valg fordi en da blir god­kjent på feil pre­mis­ser. Hvor mange par som har det slik, vet han ikke.

I Åpen Kirke­grup­pe an­slår han at de fles­te som er blitt par lever mono­gamt. Gard Realf Sand­a­ker-Ni­el­sen  for­tel­ler i alle fall at han gjør det. Den preste­ut­dan­ne­de kom­mu­ni­ka­sjons­sje­fen set­ter av god tid til å møte meg tirs­dag mor­gen klok­ken 7. Da har han al­le­re­de ruk­ket å være i NRK for å fron­te sitt syn på ho­mo­lo­ve­ne i Ugan­da.

Det gjør han i kraft av sin rolle i Ar­bei­der­par­ti­ets ho­mo­nett­verk. Gard er en ung mann med et åpent og in­tenst blikk og en lat­ter som jevn­lig bry­ter gjen­nom og ska­per luft mel­lom re­son­ne­men­te­ne hans.

Den tid­li­ge­re le­de­ren for Åpen Kirke­grup­pe be­skri­ver seg selv som «kirke­ak­ti­vist», og for­tel­ler at det er guds­tro­en og Jesus som har ført til at det har blitt slik. I , midt i prak­ti­kum på teo­logi­stu­di­et på Me­nig­hets­fa­kul­te­tet kom han ut av ska­pet. Også han be­gyn­te med et stand­punkt som byg­get på at Bi­be­len er en­ty­dig, og at ho­mo­filt sam­liv lig­ger uten­for rekke­vid­de om en skul­le leve som kris­ten.

Det var en for­tolk­ning av noen bi­bel­vers og en teo­lo­gisk kul­tur som sa at dette ikke var mulig. Jeg syn­tes det var mer­ke­lig men trod­de det, sier han. Men så «møtte teo­lo­gi­en livet» , noe som for Gards del førte til store for­and­rin­ger. Den les­bis­ke pres­ten Siri Sunde for­ret­tet høy­ti­de­lig­he­ten med guds­tje­nes­te og for­bønns­hand­ling i kirke­rom­met.

Det var for så vidt ikke førs­te gang det hadde skjedd. Denne gan­gen var det imid­ler­tid for­hånds­meldt. Oslo-bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me for­søk­te å stan­se den vars­le­de hand­lin­gen, men lyk­tes ikke. Vi ville gjøre dette i kir­ken som alle andre, sier ho­moak­ti­vis­ten som har gitt tid og kref­ter til Åpen Kirke­grup­pe fra til i til­legg til en kort pe­rio­de i fjor. Hel­ler ikke han kan peke på en sam­livs­etikk i Åpen Kirke­grup­pe.

Gard mener at det som er bra for he­te­ro­fi­le også er bra for ho­mo­fi­le, nem­lig et fast for­plik­ten­de for­hold. Han vet ikke om den ame­ri­kans­ke un­der­sø­kel­sen er dek­ken­de for nors­ke for­hold. Ste­ven Thras­hers an­ta­gel­se om mono­ga­mi  som en av for­skjel­le­ne mel­lom he­te­ro­fil og ho­mo­filt sam­liv er han ikke enig i. Hvert en­kelt par må finne ut av det.

Jeg kjø­per i alle fall ikke at fordi noen lever sånn så gjør alle det. Jeg tror ikke en har en annen måte å leve på fordi en er ho­mo­fil.

Jeg har det ikke sånn, sier Gard. Dagen inviterer til saklig debatt, hvor du kan komme med innspill, argumenter og synspunkter. Ikke skriv annet enn du kan si til en person ansikt til ansikt. Debatten vår er ikke forhåndsmoderert, men gjennomgås jevnlig. Om du ser innlegg som du mener går over streken, send oss en forklarende e-post. Vi tillater ikke bannskap, personangrep og hets på Dagen. Les våre debattregler her.

Det finnes ikke eksakte tall for hvor stor andel av befolkningen som identifiserer seg som homofile, men en SSB-undersøkelse fra «Den vanskelige identiteten» kom fram til at 1,2 prosent av befolkningen i alder 16 og over identifiserer seg som homofil, lesbisk eller bifil. En undersøkelse i USA blant mannlige homofile par, The Gay Couples Study, viser at rundt halvparten av parene hadde seksuelle relasjoner utenfor forholdet, og var åpne om det med sin partner.

Undersøkelsen er den største og mest langvarige av sitt slag. Heterofile par som lever i åpne seksuelle forhold, omtales gjerne som «swingere». To evangelister har lagt ned sine teletorgtjenester etter VGs avslørende journalistikk. Vi opplever at rektorer både ved offentlige og private skoler er hardtarbeidende og engasjerte, men at de tynges ned av et omfattende skolebyråkrati. Det er ikke til elevenes beste. Nyoppusset nettside skal gjøre det enklere å finne informasjon om kirker i nærheten av der du er.

En av tre europeiske land har nasjonalistiske partier som uttaler seg negativt mot religiøse minoriteter. Om noen får seg til å tenke at et ufødt barn ikke ennå er et skikkelig menneske, tenker ikke Gud slik. Mo­seng opp­le­ver re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­sen som «søkte».

Han un­der­stre­ker at GCS er en at­ferds­un­der­sø­kel­se. De førs­te årene levde Pet­ter av­hol­den­de  og hadde ingen kjæ­res­te.

De samme egen­ska­per som gjor­de at han valg­te å komme ut av ska­pet i gjør at han tret­ti år etter vil være sann om hvem han er i dag: Hver fre­dag var det messe, el­lers var det sam­tale­grup­per og turer. Thras­her sine ut­ta­lel­ser over­ras­ker ikke Pet­ter. Han spør som Thras­her: Gard kjen­ner også til ikke-mono­ga­me ho­mo­fi­le par.

Svar på dette innlegget. I ble straffelovens § mot homoseksualitet avskaffet. Partnerskapsloven kom i 1. Derfor følger VG pengene i kristne virksomheter økonomi To evangelister har lagt ned sine teletorgtjenester etter VGs avslørende journalistikk. Friskolene er bra på regeletterlevelse debatt Vi opplever at rektorer både ved offentlige og private skoler er hardtarbeidende og engasjerte, men at de tynges ned av et omfattende skolebyråkrati.

Slik finner du nærmeste kirke kirkeliv Nyoppusset nettside skal gjøre det enklere å finne informasjon om kirker i nærheten av der du er. Flere nyheter Derfor følger VG pengene i kristne virksomheter Udir fant regelbrudd ved nær alle friskolene de undersøkte i fjor Slik finner du nærmeste kirke Svein-Magne Pedersen: Hamas betalte foreldre for for å lyve om dødsårsaken til spedbarn Frir til menigheter for å unngå nedleggelse Vil kalle opp gate etter kvinnelig misjonspionér Mann pågrepet for Sjøvegan-drapet i Storrvik: Mer inspirasjon — Evangeliet kan endre samfunn over tid Derfor drev forkynneren med selvskading En populær Jesus-sang Denne presten lager sine egne kors Da Sverre fylte 94, byttet han ut jordfreseren sin mot et nettbrett — Gud, legen og kroppen nekter meg å jobbe Søthungrig lensmann opnar for å benåde seg sjølv Nytt navn, ny retning Han driver verdens største Luther-nettsted Såre bein på grå asfalt.

Siste fra Dagens debatt Friskolene er bra på regeletterlevelse prosent kvinner Kristenfolket trenger medietrening! Teletorg til kr Ikke gå til media mot hverandre!

For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det — vranglæren. Leder av Homofile og lesbiske legers forening i og fra www. Medlem KUP fra Janecke Thesen  er vestlending født i Montreal, Canada. Feminist, 3 barn og 6 barnebarn. Hennes hovedprosjekt er det gode liv, med en rekke delprosjekter.

Hun er spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Haakon Aars er spes. Jobbet spesielt med gruppen menn som har sex med menn, inkl spørreskjemaundersøkelsen «Prosjekt Saunaer» Har vært produsent og programleder for et helseopplysningsprogram på lokal-TV, samt programleder i program om samliv og helse på NRK-TV. Radioprogram om sex og samliv; for tiden på NRK P1. Tilknyttet nettstedet Lommelegen som sexolog. Medforfatter av 3 lærebøker, bl a lærebok i samfunnsmedisin og «Generell Sykepleie»» Universitetsforlaget Forskningsprosjekt om MS og seksualitet.

Har vært styremedlem i Norsk Forening for Klinisk Sexologi. I flere år arbeidet som overlege ved Klinikk for psykisk helse; Akuttpsykiatrisk avd. Arbeider nå ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo. Spesialist i klinisk sexologi NACS. Nils Petter Sørung er fra Trondheim men bosatt i Oslo.